Slider

Korupcijos prevencija

Įmonės vadovo kreipimasis

Gerbiamieji mūsų sanatorijos pacientai ir klientai,

prašome Jūsų prisijungti prie valstybinės iniciatyvos skatinančios skaidrų ir geranorišką medikų bendradarbiavimą su pacientais, jų artimaisiais – be kyšių.

AB Birštono sanatorijos „Versmė“ medikams pats didžiausias jų darbo įvertinimas yra Jūsų ištartas žodis „AČIŪ“ ir nuoširdi šypsena.

Susidūrę su korupcinio pobūdžio veika kreipkitės:

Direktorius (sekretoriatas) - 8  319 65662; 8 685 12610;

Įmonei atsakingas asmuo – 8 319 65665; 8 614 05249;

Sveikatos apsaugos ministerija – 8 800 66004; arba  elektroniniu paštu: korupcija@sam.lt;

STT tarnyba –  266 3333; arba elektroniniu paštu: pranesk@stt.lt.

 

Direktorius

Antanas Danys

Praneškite apie korupciją

Sveikatos apsaugos ministerija yra suinteresuota, kad teikiant asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimas, ir kitas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą).

Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrius yra atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

Į Sveikatos apsaugos ministeriją gali kreiptis

Į Sveikatos apsaugos ministeriją gali kreiptis kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie sveikatos sistemos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Sveikatos apsaugos ministerija ragina pranešti apie korupciją

Apie korupcijos atvejį(-us) praneškite:

 • Raštu;
 • „Sveikatos apsaugos ministerijos nemokamo informavimo telefonu 8 800 66 004;
 • Sveikatos apsaugos priimamojo telefonu Vilniuje (8 5) 268 51 10, 268 51 08 (darbo dienomis nuo 8 vai. iki 17 vai., išskyrus penktadienį - nuo 8 vai. iki 15 vai. 45 min.);
 • Elektroniniu paštu: vytautas.sveikauskas@sam.lt; nadezda.klociok@sam.lt; ramunas.danvs@sam.lt

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:

 • Vardą, pavardę;
 • Gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
 • Sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos pavadinimą;
 • Skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes;
 • Ant voko būtina nurodyti - asmeniškai ministrui arba Korupcijos prevencijos skyriaus vedėjui, Sveikatos apsaugos ministerija ,Vilnius, Vilniaus g.33.    

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių, priimami Sveikatos apsaugos ministerijoje, Vilniuje, Vilniaus g. 33, 413 kabinetas (telefonai: 266 14 95, 2053372, 260 47 08).

Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriaus darbuotojai, esant asmens pageidavimui, užtikrina jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia gyventojų dėmesį, kad Sveikatos apsaugos ministerija neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, (toliau - STT). STT atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 straipsnis), tarpininko kyšininkavimą (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

STT apie korupciją galima pranešti: 

 • Raštu;
 • Palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“;
 • Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis);
 • Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt;
 • Faksu (8 5) 266 3307. 

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba STT teritoriniuose padaliniuose: 

 • Kaune, Spaustuvininkų g. 7;
 • Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22;
 • Šiauliuose, Vilniaus g. 140;
 • Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

Atsakomybė

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus.

Atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato LR baudžiamasis kodeksas: kyšininkavimas (227 str.), piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi (228 str.).

Duodant kyšį (paperkant) pažeidžiama ne tik nustatyta valdymo tvarka, bet ir asmenų lygybės prieš įstatymą principas, kadangi tokiu atveju  konkretus asmuo neteisėtai įgyja pranašumą prieš kitus asmenis. Baudžiamajame kodekse (BK) įvardyta, kad už kyšio ėmimą baudžiama griežčiau nei davimą. BK  225 str. nustatyta, kad asmuo, kuris ima kyšį, baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą „arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba laisvės atėmimu iki 4 metų“, o duodantis kyšį – „baudžiamas laisvės  apribojimu arba bauda, arba areštu arba laisvės atėmimu iki 2 metų“ (BK 227 str.).

Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą tik tada, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama, provokuojama jį duoti ir jis pasiūlęs, pažadėjęs ar davęs kyšį, iki pranešimo apie įtarimą jam įteikimo apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, arba kyšį jis pasiūlė, pažadėjo ir davė su teisėsaugos institucijos žinia.

Elgesio kodeksas

AB Birštono sanatorijos „Versmė“ elgesio kodeksas

I. Bendrosios nuostatos

Šis elgesio kodeksas (toliau Kodeksas) nustato pagrindinius AB Birštono sanatorijos „Versmė“ darbuotojų elgesio principus, kurių jie privalo laikytis darbo metu.

Kodekso tikslas – kurti geranorišką darbo aplinką, darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su pacientais, jų atstovais ir didinti pacientų ir jų atstovų pasitikėjimą sanatorija „Versmė“.

Šis Kodeksas tvirtinamas direktoriaus įsakymu ir skelbiamas viešai.

Kodekse vartojamos sąvokos:

 • Dovana – laikomas bet kuris materialinę vertę turintis daiktas, paslauga ar kita nauda, siūloma ir/ar suteikiama įmonės darbuotojui;
 • Interesų konfliktas – tai situacija, kai darbuotojas privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kuris susijęs su jo privačiais interesais;
 • Įžeidimas – tai situacija, kai darbuotojas viešai/neviešai veiksmu, žodžiu, raštu pažemino žmogaus garbę ir orumą;
 • Korupcija – pasiūlymas, pažadas ar davimas bet kokios naudos kitam asmeniui už neteisėtą atlygį, kad būtų atliktos arba neatliktos to asmens pareigos, arba kurstymas priimti kokią nors naudą kaip neteisėtą atlygį, arba jos priėmimas už pareigų atlikimą arba neatlikimą. 

II. Darbuotojo elgesio principai 

 • Pagarba žmogui ir valstybei;
 • Teisingumas ir nešališkumas;
 • Nesavanaudiškumas;
 • Dorovinis principingumas ir padorumas;
 • Atsakomybė ir atsiskaitomybė;
 • Skaidrumas ir viešumas;
 • Sąžiningumas;
 • Tinkamas pareigų atlikimas;
 • Lojalumas darbovietei;
 • Konfidencialumas. 

Pagarba žmogui ir valstybei principas reiškia, kad darbuotojai turi: 

 • Gerbti žmogų, jo teises ir laisves, valstybės įstaigas;
 • Laikytis LR  Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
 • Tinkamai, rūpestingai, kvalifikuotai atlikti savo pareigas;
 • Su žmonėmis bendrauti pagarbiai, pakančiai nepaisant jų asmeninių savybių;
 • Kalba, veiksmais ar siūlomais sprendimais nediskriminuoti jokio asmens;
 • Nedemonstruoti savo simpatijų ar antipatijų ir/ar išskirtinio dėmesio/nedėmesnio atskiriems asmenims;
 • Pagarbiai ir pakančiai išklausyti asmens ir imtis visų teisėtų priemonių jiems padėti;
 • Dėmesingai reaguoti į pacientų, jų atstovų, kolegų prašymus ir siūlymus. 

Teisingumo ir nešališkumo principas reiškia, kad darbuotojai turi: 

 • Priimti teisingus sprendimus ir veikti vadovaujantis viešaisiais interesais;
 • Atliekant pareigas, nepažeisti įstatymų, veikti tik pagal suteiktus įgaliojimus;
 • Neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimant sprendimus;
 • Vienodai elgtis su visais pacientais nepaisant jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių požiūrių;
 • Konfliktinėse situacijose elgtis korektiškai, nešališkai, išklausyti visų pusių argumentus
 • Nedaryti nepagrįstų išimčių. 

Nesavanaudiškumo principas reiškia, kad darbuotojai turi: 

 • Nesinaudoti savo tarnybine padėtimi;
 • Nesinaudoti įmonės nuosavybe ne darbinei veiklai;
 • Neturėti asmeninių interesų ir nesiekti naudos sau, savo šeimai, artimiesiems, draugams, vykdant darbines pareigas.  

Dorovinio principingumo ir padorumo principas reiškia, kad darbuotojai turi: 

 • Elgtis nepriekaištingai ir garbingai;
 • Nepagrįstus prašymus atmesti taktiškai;
 • Nesinaudoti kito asmens klaidomis ar nežinojimu;
 • Nedalyvauti neteisėtuose sandoriuose ir susirinkimuose;
 • Būti ir likti nepaperkamiems, nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar organizacijų;
 • Aiškiai duoti suprasti, savo elgesiu parodyti, kad netoleruojate jokių kyšių ar dovanų davimo/ėmimo. 

Atsakomybė ir atsiskaitomybės principas reiškia, kad darbuotojai turi: 

 • Teisės aktų nustatyta tvarka paaiškinti ir pagrįsti savo sprendimus ar veiksmus;
 • Asmeniškai atsakyti už savo sprendimų ar veiklos/neveiklos rezultatų pasekmes. 

Skaidrumo ir viešumo principo laikymasis reiškia, kad darbuotojai: 

 • Prireikus turi pateikti savo sprendimų priėmimo motyvus, teikti reikiamą informaciją pagal savo pareigas ir kompetenciją kitiems darbuotojams ar asmenims;
 • Darbo metu savo išvaizda, kalba ir elgesiu rodyti pavyzdį bei laikytis visuotinai pripažintų etikos normų, nereikšti paniekos pacientams, kolegoms, nevartoti psichologinio smurto;
 • Seksualiai nepriekabiauti ir netoleruoti kitų asmenų priekabiavimo;
 • Būti tvarkingos išvaizdos. Darbo apranga turi būti  švari, tvarkinga. 

Sąžiningumo principas reiškia, kad darbuotojai turi: 

 • Nesiimti apgaulės, sukčiavimo, korupcijos ar kitų teisės aktais uždraustų veiksmų;
 • Nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepriimti jokių dovanų, kai esama pagrindo manyti, kad dovana siekiama paveikti darbuotojo veiksmus ar sprendimus;
 • Nenaudoti darbo veiklai nustatyto laiko, įmonės darbo priemonių, finansinių, žmogiškųjų ir materialinių išteklių ne įstaigos poreikiams tenkinti. 

Tinkamas pareigų atlikimas reiškia, kad darbuotojai turi: 

 • Nepiktnaudžiauti savo tarnybine padėtimi ir turima galia, neviršyti savo kompetencijos ir veikti pagal savo įgaliojimus;
 • Tinkamai įgyvendinti vadovo sprendimus. 

Lojalumas reiškia šias darbuotojo elgesio normas: 

 • Sąžiningas tiesioginių vadovų bei administracijos nurodymų vykdymas;
 • Tinkamas įmonės veiklos tikslų ir siekių suvokimas, deramas jų įgyvendinimas. 

Konfidencialumo principas reiškia, kad darbuotojai: 

 • Įsipareigoja neskelbti informacijos, kuri jam patikima naudoti, neprarasti ir nenaudoti duomenų, neperduoti jų kitiems asmenims, neįpareigotiems jos sužinoti;
 • Darbuotojams draudžiama dokumentuose ir kompiuterinėse laikmenose laikomą informaciją naudoti savo šeimos narių, kitų asmenų, verslo, ar kitiems poreikiams tenkinti;
 • Informacija apie pacientą tretiems asmenims teikiama tik teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka. 

III. Darbuotojų tarpusavio santykiai 

Šie santykiai turi būti grindžiami mandagumu, taktiškumu, draugiškumu ir pasitikėjimu. Darbuotojai turi padėti vieni kitiems darbinėje veikloje. Vengti asmeninio įžeidinėjimo, apkalbėjimo, kito darbuotojo darbo sumenkinimo, šmeižto apie kolegas skleidimo, reputacijos menkinimo, neigiamų emocijų demonstravimo.

Darbuotojai privalo susilaikyti nuo viešų pasisakymų ar svarstymų apie kolegų atliekamas užduotis ir veiksmus, apie kitų darbuotojų asmeninį gyvenimą, kompetenciją.

Darbuotojo atsakomybę lengvina padarytos žalos atlyginimas, viešas kaltės pripažinimas, gailėjimasis ir atsiprašymas, pagalba išsiaiškinant tiesą tyrimo metu.

Darbuotojo atsakomybę sunkina, kai toks darbuotojas per kalendorinius metus pažeidimą padarė pakartotinai, viešai tyčiojasi ir komentuoja tyrimą, trukdo išsiaiškinti tiesą tyrimo metu, nepateikia prašomų ir turimų duomenų arba pateikia klaidingus, pažeidė daugiau nei vieną Kodekso nuostatą.

IV. Atsakomybė ir kodekso nesilaikymas

 1. Sprendimą dėl nuobaudų skyrimo/neskyrimo priima įmonės direktorius;
 2. Drausminės nuobaudos skiriamos Darbo kodekse nustatyta tvarka. 

V. Baigiamosios nuostatos 

 1. Darbuotojai įsipareigoja vadovautis šiuo Kodeksu;
 2. Su šiuo Kodeksu pasirašytinai supažindinamas kiekvienas AB Birštono sanatorijos „Versmė“ darbuotojas.
 3. Naujai priimami darbuotojai su šiuo Kodeksu pasirašytinai supažindinami iškart po darbo sutarties pasirašymo.

Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos AB Birštono sanatorijoje „Versmė“ 2017-2018 m. programa

Programoje vartojamos sąvokos:

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar kt. jam prilygstančio asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio normų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams;

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos ir kiti tokio pobūdžio teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė;

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos: kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas, siekiant sau ar kitiems asmenims naudos;

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;

Viešoji paslauga – valstybės ar savivaldybės bei kontroliuojančių juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, sveikatos, kultūros, sporto ir kitas įstatymu nustatytas paslaugas. 

AB Birštono sanatorija „Versmė“, kaip nustatyta LR korupcijos prevencijos įstatymu, už korupcijos prevenciją atsako AB Birštono sanatorijos „Versmė“ direktorius.

Korupcijos prevencija ir kontrole AB Birštono sanatorija „Versmė“ vadovaujasi LR Vyriausybės 2004 m. 05 mėn. 19 d. nutarimu Nr. 607 3 p. nuostata, skiriant asmenį, kuriam direktoriaus įsakymu pavedama korupcijos prevencijos ir kontrolės funkcija.

Paskirtas asmuo, kuris vykdydamas savo pagrindines pareigas yra atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, sudaro korupcijos prevencijos programą, kasmet nustato korupcijos pasireiškimo tikimybę.

AB Birštono sanatorijos „Versmė“ veikloje galima išskirti veiklos sritis, kuriose galima korupcijos prevencijos tikimybė: 

 1. Lėšų, gautų iš ligonių kasų tikslinis panaudojimas;
 2. Kompensuojamų vaistinių preparatų ir medicininės pagalbos priemonių skyrimas teikiant stacionarinę ir ambulatorinę reabilitaciją;
 3. Prekių ir/ar paslaugų viešieji pirkimai;
 4. Nelegalūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas (iš PSDF biudžeto lėšų) paslaugas pacientams.  

Programos tikslai ir uždaviniai

Tikslas – vykdant kryptingą korupcijos prevencijos politiką, išsiaiškinti ir šalinti korupcijos prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę AB Birštono sanatorijos „Versmė“ darbuotojų veiklą.

Uždaviniai: 

 • Formuoti ir vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką sanatorijoje, užtikrinti numatytų programos įgyvendinimo priemonių vykdymą;

Įgyvendinant šį uždavinį numatoma:

 1. Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą;
 2. Parengti ir patvirtinti korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2017-2018 m. priemonių planą;
 3. Sanatorijos interneto svetainėje skelbti korupcijos prevencijos programų priemonių planą bei asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, kontaktus;
 4. Kontroliuoti ir koordinuoti korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą, teikti direktoriui informaciją apie priemonių vykdymą ir pasiūlymus dėl jų tikslinimo. 
 • Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, parengti nustatytų neatitikimų šalinimo priemonių planą, nurodant asmenis, atsakingus už priemonės(-ių) vykdymą;
 • Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiklą, nedelsiant informuoti įmonės direktorių;
 • Periodiškai tikrinti tam reikalui skirtas „pašto dėžutes“, atlikinėti pacientų pareikštų pageidavimų analizę. Po rezultatų aptarimo, numatyti priemones koreguoti bei šalinti nustatytus trūkumus.
 • Užtikrinti prieinamą informaciją apie mokamų ir nemokamų (apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų) asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pacientams;
 • Nagrinėti pacientų skundus, dėl nepagrįstai savo lėšomis įsigytų vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių ir kt. stacionarinio ir ambulatorinio gydymo metu;
 • Parengti AB Birštono sanatorijos „Versmė“ darbuotojų elgesio, susidūrus su korupcine veikla, taisykles;
 • Užtikrinti, kad ant visų medicinos specialistų kabinetų durų būtų užklijuoti skelbimai „Geriausia padėka – Jūsų šypsena“;
 • Patikrinti ar sanatorijoje medicinos darbuotojai, dirbantys keliose darbovietėse, nepažeidžia darbo laiko;
 • Organizuoti sanatorijos darbuotojų švietimą korupcijos prevencijos klausimais;
 • Sanatorijos internetinėje svetainėje patalpinti rašytinį direktoriaus kreipimąsi dėl neformalių mokėjimų ir kur pacientas turi kreiptis, susidūręs su korupcinio pobūdžio veikla;
 • Sanatorijos skelbimų (informacijos) lentose ir ant pacientų/klientų anoniminių anketų, atsiliepimų dėžučių skelbti informaciją apie AB Birštono sanatorijos „Versmė“ „pasitikėjimo telefoną“ SAM „pasitikėjimo telefoną“, kuriais anonimiškai galima pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas. 

Programa siekiama tokių rezultatų: 

 1. Sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
 2. Skiepyti nepakantumą korupcijai;
 3. Pagerinti korupcijos prevencijos priemonių sveikatos sistemoje organizavimą;
 4. Pagerinti visuomenės pasitikėjimą sveikatos sistema.

Korupcijos prevencijos 2017-2018 m. priemonių planas

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojai Vykdymo terminai Pastabos
1. Paskirti asmenį atsakingą už korupcijos ir kontrolės vykdymą Direktorius 2017 m. sausio - vasario mėn.  
2. Parengti ir patvirtinti korupcijos prevencijos 2017-2018 metų programą ir priemonių planą

1) Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakingas asmuo  (atsakingas asmuo)

2) Direktorius

2017 m. sausio - vasario mėn.  
3. Skelbti sanatorijos (įmonės) interneto svetainėje Programą ir jos įgyvendinimo 2017-2018 m. priemonių planą, asmens, atsakingo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą kontaktus

1) Kompiuterių sistemos specialistas

2) Atsakingas asmuo

2017 m. sausio - vasario mėn.  
4. Išskirti veiklos sritis, kuriose gali būti tikimybė korupcijos apraiškoms.

1) Atsakingas asmuo

2) Padalinių vadovai

Pagal situaciją, aplinkybes, atvejus.

Nuolat

 
5. Sanatorijos internetinėje svetainėje paskelbti AB Birštono sanatorijos „Versmė“  Elgesio kodeksą

1) Atsakingas asmuo

2) Kompiuterių sistemos specialistas

2017 m. sausio - vasario mėn.  
6. Interneto svetainėje ir informaciniuose stenduose, anoniminių atsiliepimų dėžutėse skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio pažeidimus ir kreipimosi kontaktus susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

1) Atsakingas asmuo

2) Sekretoriatas

2017 m. sausio - vasario mėn. pradėti ir nuolat  
7. Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti sanatorijos direktorių Atsakingas asmuo Gavus pranešimą  
8. Analizuoti gautis pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių

1) Direktorius

2) Atsakingas asmuo

Gavus pasiūlymą  
9. Įmonės internetinėje svetainėje skelbti informaciją apie darbuotojus, kurie pripažinti padarę korupcijos pobūdžio veiką 1) Atsakingas asmuo Per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo datos  
10. Periodiškai siųsti už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą asmenį (atsakingas asmuo) ir kt. darbuotojus į seminarus, mokymus korupcijos prevencijos klausimais

1) Direktorius

2) Atsakingas asmuo

Gavus informaciją  
11. Informuoti (žodžiu arba raštu) direktorių apie korupcijos prevencijos programų priemonių plano vykdymą Atsakingas asmuo Kas 3 mėn.  
12. Privačių interesų ir pajamų bei turto deklaravimas

1) Direktorius

2) Direktoriaus pavaduotojai

3) Vyr. finansininkė

Per 30 d. nuo nurodytų pareigybių ėjimo pradžios;

Per 30 d. nuo duomenų pasikeitimo (patikslinta deklaracija) ir iki ateinančių kalendorinių metų gegužės mėn. už praėjusius kalendorinius metus)

 
13. Interneto svetainėje skelbti viešųjų pirkimų planus

1) Viešųjų pirkimų specialistė

2) Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Nuolat  
14. Įstaigos informaciniuose stenduose skelbti apie mokamas ir neapmokamas paslaugas (jos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų) bei jų apmokėjimo tvarką Atsakingas asmuo Nuolat  
15. Internetiniame tinklalapyje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus Atsakingas asmuo Nuolat  
16. Internetiniame tinklalapyje skelbti Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefoną ir informaciją „Praneškite apie korupciją“ Atsakingas asmuo Nuolat  
17. Ant visų medicinos darbuotojų kabinetų durų patalpinti informacinius skelbimus  „Geriausia padėka gydytojui - Jūsų šypsena“ Atsakingas asmuo Nuolat  
18. Bendrauti su STT korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais Atsakingas asmuo Pagal reikalą  
19. Internetinėje svetainėje skelbti teikiamų paslaugų įkainius Atsakingas asmuo Nuolat  

Asmenys, vykdantys korupcijos prevenciją

Direktoriaus įsakymu Nr. V-23/1 2015.02.19 d. atsakingu asmeniu paskirta Edita Šmidtaitė.

Dovanų ėmimo ir teikimo pagrindinės taisyklės

Dovanų ėmimo ir teikimo pagrindinės taisyklės billionphotos 1209956 64x64

Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefonas

Sveikatos apsaugos ministerija prašo Jus būti pilietiškais: informuokite apie korupcijos atvejus anonimiškai skambindami nemokamu telefono numeriu 8 800 66004 arba elektroniniu paštu: korupcija@sam.lt.

Jūsų skambutis anonimiškas, jokių asmens duomenų pateikti nereikia. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai.

Informacija

AB Birštono sanatorijos "Versmė" turimas tarnybinis lengvasis automobilis:

Mercedes-Benz, valstybinis numeris HMR 003, spalva – juoda