Slider

Nuostatai

AKCINĖS BENDROVĖS BIRŠTONO SANATORIJOS "VERSMĖ"

Į S T A T A I

I. BENDROJI DALIS

1. Akcinė bendrovė Birštono sanatorija "Versmė" (toliau – Bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.

2. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais.

3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos akcininkų turto. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu. Bendrovės akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti (ar įnešti turtu) už jų pasirašytas akcijas.

4. Bendrovė turi ūkinį komercinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą.

5. Bendrovės buveinės adresas: 59542, Birštonas, B. Sruogos g. 9.

6. Bendrovės pavadinimas: Akcinė bendrovė Birštono sanatorija "Versmė". Bendrovės sutrumpintas pavadinimas: AB Birštono sanatorija "Versmė". Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.

7. Bendrovė turi savo sąskaitas bankuose, savarankišką balansą, antspaudą, kuriame yra šie rekvizitai: „Lietuvos Respublika. Birštonas. Akcinė bendrovė Birštono sanatorija "Versmė".

8. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais: finansinių metų pradžia – sausio 1 diena, o finansinių metų pabaiga – gruodžio 31 diena.

9. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

II. BENDROVĖS VEIKLOS, TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS

1. Bendrovės veiklos tikslai:

1.1. gauti pelną iš Bendrovės vykdomos įstatymais nedraudžiamos ūkinės komercinės veiklos;

1.2. užtikrinti akcininkų Bendrovei perduoto turto efektyvų panaudojimą;

1.3. sukurti ir saugoti gerą Bendrovės įvaizdį.

2. Bendrovės veiklos objektas – bendrovės ūkinės komercinės veiklos pobūdis:

2.1. su žmonių sveikata susijusi veikla (medicininė reabilitacija ir sanatorinis gydymas pagal veiklos licencijoje nurodytus profilius);

2.2. viešbučiai;

2.3. restoranai;

2.4. barai;

2.5. valgyklos ir paruoštų valgių tiekimas;

2.6. farmacijos ir medicinos prekių, kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba;

2.7. kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių veikla; kitos, niekur kitur nepriskirtos, turistams teikiamos paslaugos;

2.8. poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla;

2.9. kitų paslaugų veikla.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS

3. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.

4. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 3 913 204,03 Eur (Trys milijonai devyni šimtai trylika tūkstančių du šimtai keturi eurai ir trys euro centai).

5. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas, mažinamas bei keičiama jo sudėtis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

IV. AKCIJŲ SKAIČIUS, TAIP PAT JŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, NOMINALI VERTĖ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

6. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurios tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės (toliau – akcijos).

8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 13 493 807 (Trylika milijonų keturis šimtus devyniasdešimt tris tūkstančius aštuonis šimtus septynias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai). Visų akcijų nominalios vertės ir suteikiamos teisės yra vienodos.

9. Bendrovės akcija jos savininkui suteikia tokias teises:

9.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

9.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

9.3. nemokamai gauti Bendrovės akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcininkų bendrovių įstatyme nustatytus atvejus;

9.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

9.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

9.6. dalyvauti Bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

9.7. balsuoti Bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose pagal akcijų suteikiamas teises. Bendrovės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą;

9.8. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;

9.9. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

9.10. palikti akciją (akcijas) testamentu vienam ar keliems asmenims;

9.11. perleisti akciją (akcijas) kito asmens ar kitų asmenų nuosavybėn;

9.12. įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ar atlikti kitus teisinius veiksmus;

9.13. teikti pasiūlymus Bendrovės veiklos klausimais;

9.14. kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų suteiktas teises.

10. Bendrovės akcijų suteikiamos teisės įgyvendinamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka.

11. Bendrovės akcijų suteikiamos teisės negali būti ribojamos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais ar kitų Bendrovės organų sprendimais, jei tokia teisė nesuteikta Lietuvos Respublikos įstatymais ar teismo sprendimu.

12. Akcijų pasirašymą ir jų apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių atitinkamai 44 ir 45 straipsniai.

V. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

13. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

13.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;

13.2. rinkti Bendrovės stebėtojų tarybos narius, atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius;

13.3. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

13.4. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

13.5. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

13.6. tvirtinti Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę ir Bendrovės veiklos ataskaitą;

13.7. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

13.8. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

13.9. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

13.10. priimti sprendimą atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

13.11. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

13.12. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;

13.13. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;

13.14. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;

13.15. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;

13.16. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;

13.17. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

13.18. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

14. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

14.1. įpareigoti valdybą ar Bendrovės vadovą pateikti ataskaitas ar paaiškinimus dėl šių Bendrovės valdymo organų tam tikro laikotarpio veiklos, konkrečių jų priimtų sprendimų ir pan.;

14.2. įpareigoti valdybą ar Bendrovės vadovą pateikti pasiūlymus ar nuomonę konkrečiu visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtu klausimu;

14.3. įpareigoti valdybą ar Bendrovės vadovą vykdyti jų kompetencijai priskirtas funkcijas bei atlikti atitinkamus veiksmus.

15. Visuotinis akcininkų susirinkimas, spręsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.

16. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės valdybai ar Bendrovės vadovui pavesti spręsti visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.

17. Visuotiniai akcininkų susirinkimai (eiliniai ir neeiliniai) šaukimai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų nustatytais atvejais ir tvarka.

18. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

19. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti šaukiamas, jeigu:

19.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 Bendrovės įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;

19.2. stebėtojų tarybos narių lieka mažiau kaip 3;

19.3. audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės, jei auditas privalomas pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir šiuos įstatus;

19.4. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai, stebėtojų taryba, valdyba;

19.5. sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą reikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar Bendrovės įstatus.

20. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, jeigu:

20.1. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir dėl to į teismą kreipėsi bent vienas Bendrovės akcininkas;

20.2. į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys asmenys ar Bendrovės organai, kad valdyba ar Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais Bendrovės vadovas nesušaukė visuotinio akcininkų susirinkimo;

20.3. į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, kad pateikus paraišką valdyba ar Bendrovės vadovas nesušaukė visuotinio akcininkų susirinkimo, kaip reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnį;

20.4. į teismą kreipėsi bent vienas Bendrovės kreditorius dėl to, kad visuotinis akcininkų susirinkimas nebuvo sušauktas, kai paaiškėjo, kad Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.

21. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi stebėtojų taryba, valdyba ir Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

22. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos arba šių įstatų 32 punkte nurodytais atvejais – Bendrovės vadovo sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytus atvejus.

23. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu, kai:

23.1. yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus, arba

23.2. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ir terminais Bendrovės valdyba nesušaukia visuotinio akcininkų susirinkimo.

24. Jei Bendrovės valdyba ar šiuose įstatuose nurodytais atvejais – Bendrovės vadovas nepriėmė sprendimo sušaukti per 10 dienų nuo šių įstatų 34 punkte nurodytos paraiškos gavimo dienos visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu.

25. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai (ar šių įstatų nurodytais atvejais – Bendrovės vadovui) pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šioje dalyje nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.

26. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

27. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia Bendrovės valdyba ar šių įstatų 32 punkte nustatytais atvejais – Bendrovės vadovas. Kai visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, darbotvarkę parengti ir kartu su kitais nustatytais dokumentais turi pateikti teismui asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teismą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus privaloma įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma stebėtojų tarybos, valdybos, taip pat akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip likus 15 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais. Šiame punkte nurodyti Bendrovės organai ir asmenys bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į Bendrovės organų narius, audito įmonę. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo pakeista, apie jos pasikeitimus akcininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta atšaukti Bendrovės organų narius ar audito įmonę, į darbotvarkę atitinkamai turi būti įtraukti naujų narių rinkimo į šiuos Bendrovės organus ar naujos audito įmonės rinkimo klausimai. Pakartotiname visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė.

28. Bendrovės valdyba, Bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti:

- Bendrovės pavadavimas, kodas, buveinė;

- susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);

- susirinkimo apskaitos diena;

- susirinkimo darbotvarkė;

- visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;

- Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;

- įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.

29. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas laikraštyje „Respublika“ arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašyti ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

30. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šių įstatų 38 punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne ankščiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

31. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių įstatų 38 ir 39 punktuose nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.

32. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.

33. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką valdybai ar šių įstatų 32 punkte nustatytais atvejais – Bendrovės vadovui. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto paaiškinimus, šie turi būti pridėti prie sprendimo projekto.

34. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

35. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas turi išrinkti susirinkimo primininką ir sekretorių. Sekretoriaus galima nerinkti, jei visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja mažiau kaip 3 akcininkai. Pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius nenumatomas.

36. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininko teisė balsuoti raštu nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

37. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ar šie Bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos.

38. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip:

38.1. 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:

38.1.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

38.1.2. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

38.1.3. konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

38.1.4. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

38.1.5. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

38.1.6. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

38.1.7. padidinti įstatinį kapitalą;

38.1.8. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

38.1.9. dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir jų sąlygų patvirtinimo;

38.1.10. dėl Bendrovės pertvarkymo;

38.1.11. dėl Bendrovės restruktūrizavimo;

38.1.12. dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

38.2. 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.

39. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu.

40. Kiti visuotinių akcininkų susirinkimų pravedimo, jų dokumentų įforminimo klausimai nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytą tvarką.

VI. KITI BENDROVĖS ORGANAI, JŲ KOMPETENCIJA, ŠIŲ ORGANŲ NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

41. Kiti Bendrovės organai:

41.1. kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba;

41.2. kolegialus valdymo organas – valdyba;

41.3. vienasmenis valdymo organas - Bendrovės vadovas (direktorius). Kiekybinis atstovavimas Bendrovei nenustatomas.

41.3.1. Bendrovės vadovas (direktorius) priimamas į darbą 5 (penkių) metų kadencijai. Tas pats asmuo Bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės.

41.3.2. Pasibaigus pirmajai kadencijai, Bendrovės vadovas gali būti renkamas antrajai 5 (penkių) metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar Bendrovė vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, Bendrovės vadovas atšaukiamas iš pareigų.

41.3.3. Jei Bendrovės vadovas buvo išrinktas Bendrovės valdybos nariu, atšaukus jį iš pareigų, jis atšaukiamas ir iš valdybos narių.

42. Stebėtojų tarybos narių skaičius yra 5. Ji renkama 4 metų laikotarpiui.

43. Valdybos narių skaičius yra 5. Ji renkama 4 metų laikotarpiui.

44. Šiame skyriuje nurodytų Bendrovės organų kompetencija, jų narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

VII. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

45. Šių įstatų 55 punkte nustatyta tvarka pranešama apie:

45.1. numatomą visuotinį akcininkų susirinkimą ir jo darbotvarkę;

45.2. priimtą visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą didinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais ir akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujų Bendrovės akcijų įgyvendinimo galimybes;

45.3. įstatinio kapitalo padidinimą ar sumažinimą;

45.4. Bendrovės reorganizavimą;

45.5. Bendrovės likvidavimą;

45.6. Bendrovės tapimą asociacijos ar konsorciumo nare;

45.7. kitus įvykius bei informaciją, kurių pranešimas akcininkui numatytas pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar šiuos įstatus.

46. Apie šių įstatų 54 punkte numatytus įvykius Bendrovės akcininkams pranešama laikraštyje „Respublika“. Reikiamu atveju gali būti pranešta pasirašytinai arba registruotu laišku. Registruoti laiškai siunčiami akcininko nurodytu (akcininkų ir akcijų apskaitos dokumentuose užfiksuotu) adresu.

47. Pranešant apie įstatinio kapitalo padidinimą iš Bendrovės lėšų arba įstatinio kapitalo sumažinimą, kiekvienam akcininkui turi būti nurodyta (registruotu laišku), kaip po šio įvykio pasikeitė jo turimas Bendrovės akcijų paketas.

48. Apie numatomą visuotinį akcininkų susirinkimą pranešama ne vėliau kaip 30 dienų iki numatytos visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus. Apie kitus įvykius turi būti pranešama šių įstatų 55 ir 56 punktuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo fakto atsiradimo.

49. Pranešant registruotu laišku, laikoma, kad pranešta registruoto laiško išsiuntimo dieną.

50. Bendrovės skelbimų lentoje, buveinės patalpose, skelbiama apie šių įstatų 54 punkte nustatytus įvykius ir informacija, jei Bendrovės vadovas akcininkų informavimo funkcijų vykdymą pavedė kitam Bendrovės darbuotojui (nurodoma šio darbuotojo pareigos, kabineto numeris, darbo laikas kada jį galima surasti, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir pan.). Skelbimų lentoje skelbiami kiti pranešimai bei informacija, skelbtini Bendrovės vadovo sprendimu.

51. Už Bendrovės pranešimų skelbimą atsako Bendrovės vadovas, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytus atvejus. Bendrovės vadovas šias funkcijas gali vykdyti asmeniškai arba pavesti kitam Bendrovės administracijos darbuotojui.

52. Bendrovės pranešimai jos kreditoriams ir kitiems asmenims vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir Bendrovės sutarčių nustatytais atvejais ir tvarka.

53. Jei kuriam nors Bendrovės pranešimui privalomas viešas skelbimas, jis spausdinamas laikraštyje „Respublika“.

VIII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

54. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos sudaro akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikia kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat stebėtojų tarybos ar valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

55. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

56. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodyti pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.

57. Kita, šioje dalyje nenurodyta informacija pateikiama akcininkams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

IX. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA, BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

58. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

59. Sprendimą dėl Bendrovės filialo ar atstovybės steigimo ir jo veiklos nutraukimo priima valdyba. Valdyba tvirtina Bendrovės filialo ar atstovybės nuostatus. Bendrovės filialo ar atstovybės nuostatų projektą rengia ir valdybai tvirtinti teikia Bendrovės vadovas. Patvirtinus filialo ar atstovybės nuostatus, skiriamas filialo ar atstovybės vadovas, kuris registruoja filialą ir organizuoja jo veiklą. Bendrovės filialo ar atstovybės vadovą skiria ir atšaukia Bendrovės vadovas, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šių įstatų nustatytos tvarkos.

60. Priėmus sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, valdyba turi paskirti atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti.

X. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

61. Sprendimus dėl įstatų keitimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

62. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

63. Esant neatitikimų tarp Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų ir šių įstatų nuostatų, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose išdėstyti reikalavimai.

64. Esant įstatuose neaptartų klausimų, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

65. Įstatų pasirašymo data – 2018 m. balandžio 25 d.

Visuotinio akcininkų susirinkimo

įgaliotas pasirašyti įstatus asmuo

 

Antanas Danys

Sanatorijos įstatai:  billionphotos 1209956 64x64