Slider

Vidaus tvarkos taisyklės

I. BENDROJI DALIS

1. AB Birštono sanatorija „Versmė“ (toliau vadinama sanatorija) savo veikloje vadovaujasi Akcinių Bendrovių  įstatais, įstaigos asmens sveikatos priežiūros Licencija Nr. 622, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2. Šios vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja sanatorijos „Versmė“ paslaugų teikimo tvarką  pacientams ir klientams, teises ir pareigas, nemokamų paslaugų teikimą, lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, ginčų ir konfliktų tarp įstaigos ir pacientų (klientų) sprendimo tvarką, informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie  jo sveikatos būklę teikimą, medicininės dokumentacijos ir kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientams ar kitiems fiziniams, juridiniams asmenims tvarką,  administracijos ir kitų svarbių padalinių darbo laiką, darbų saugą, paciento (kliento) turimų dirbinių iš brangių metalų, pinigų registravimą ir saugojimą.

3. Kiekvienam pacientui ir (klientui) susipažinimas su šiomis vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų laikymasis yra būtinas.

4. Šių Vidaus tvarkos taisyklių kopijos turi būti registratūrų, medicininių postų, gydytojų kabinetuose, administracijos informacinėse lentose.

5. Visi pacientai ir klientai privalo susipažinti su jomis pasirašytinai.

6. Šios taisyklės reglamentuoja AB Birštono sanatorijos „Versmė“ darbuotojų, pacientų (klientų) ir jų artimųjų tarpusavio santykių principus ir elgesio normas.

7. Šios vidaus tvarkos taisyklės parengtos vadovaujantis Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsnio reikalavimais ir sanatorijos veiklos specifika.

II. SĄVOKOS

8. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi sanatorijos teikiamomis reabilitacinio gydymo paslaugomis, kurias apmoka Teritorinės ligonių kasos.

9. Klientas – asmuo, kuris naudojasi sanatorijos teikiamomis paslaugomis ir už jas susimoka.

10. Nemokamos paslaugos – visos paslaugos, procedūros ir jų apimtys, kurias apmoka Teritorinės ligonių kasos, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais reabilitaciniam gydymui ir būtinąja skubiąja pagalba.

11. Mokamos paslaugos – visos paslaugos, išskyrus 10 punkto paslaugas.

III. PACIENTŲ (KLIENTŲ) KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA

12. Pacientus, kurių gydymas yra apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, į sanatoriją nukreipia gydantis gydytojas vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

13. Atvykęs pacientas (klientas) turi kreiptis į registratūrą. Pacientams būtina turėti Teritorinės ligonių kasos galiojančią (elektroninės formos) pažymą, medicininių dokumentų išrašą (F. Nr.027/a). asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

14. Klientui būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (pageidautina) medicinos dokumentų išrašą (F. Nr. 027/a).

15. Pacientų (klientų) išankstinė registracija informacija vykdoma telefonu Nr. 8 319 65673.

16. Kiekvienas pacientas registruojamas informacinėje sistemoje, nukreipiamas į reabilitacinio gydymo skyrių.

17. Sanatorija turi teisę atsisakyti priimti gydymui pacientus (klientus), kuriems gydymas yra kontroindikuotinas vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos ar negaliojančios elektroninės ligonių kasų pažymos, nepateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba nėra medicinos dokumento F. Nr.027/a.

18. Registratūros nedarbo laiku, pacientas (klientas) kreipiasi į priėmimo – skubios pagalbos postą, kuris dirba visą parą.

IV. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

19. Nemokamai teikiama:

- Skubioji ir būtinoji medicinos pagalba, vadovaujantis ūmių klinikinių būklių ir medicininių indikacijų aprašu pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą tvarką medicininės reabilitacijos paslaugos vadovaujantis reabilitacinio gydymo specialiaisiais reikalavimais.

20. Nemokamų reabilitacinio gydymo specialiųjų reikalavimų aprašai paviešinti sanatorijos informaciniuose stenduose.

21. Už papildomas paslaugas, procedūras, kurios neįtrauktos į reabilitacinio gydymo specialiųjų reikalavimų aprašą, pacientai gali susimokėti.

22. Mokamų paslaugų sąrašas, įkainiai, tvarka yra reglamentuota direktoriaus įsakymu ir paviešinta sanatorijos informaciniuose stenduose.

23. Pacientas (klientas), norintis gauti mokamas paslaugas turi informuoti gydytoją raštu užpildydamas nustatytos formos prašymą.

V. PACIENTŲ (KLIENTŲ) TEISĖS

24. Paciento teises užtikrina LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas.

25. Pacientas turi teisę į kokybiškas, prieinamas, saugias paslaugas nepriklausomai nuo amžiaus , lyties, rasės, išsilavinimo, tautybės, pilietybės, religijos.

26. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą, sveikatos priežiūros specialistą.

27. Gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, taikomus gydymo būdus, metodus, galimą riziką, komplikacijas.

28. Gauti informaciją apie sanatorijoje teikiamas nemokamas ir mokamas paslaugas.

29. Nurodyti ar nenurodyti asmenis, kuriems gali būti teikiama informacija apie savo sveikatos būklę, buvimo vietą.

30. Atsisakyti jam skirto gydymo/diagnostikos metodų. Atsisakymas/nesutikimas patvirtinamas savo parašu medicininėje dokumentacijoje.

31. Turi teisę nežinoti, nesidomėti apie savo sveikatos būkle, negauti informacijos.

32. Turi teisę skųstis.

33. Turi teisę kreiptis į sanatorijos administraciją visais iškilusiais ir/ar ginčitinais klausimais.

34. Pacientas (klientas) turi ir visas kitas teises nustatytas ir galiojančias LR įstatymuose.

VI. PACIENTŲ (KLIENTŲ) PAREIGOS

35. Rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros specialistais, administracija.

36. pasirašytinai susipažinti su sanatorijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų laikytis.

37. Suteikti sveikatos priežiūros specialistams visą informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, alergines reakcijas, vartojamus medikamentus ir kt.

38. Pagarbiai elgtis su visais sanatorijos darbuotojais ir kitais pacientais (klientais).

39. Sumokėti už teikiamas mokamas paslaugas.

40. raštu patvirtinti savo atsisakymą dėl paslaugų, medikamentų, procedūrų ir kt. rekomenduojamo teikimo.

41. Tausoti sanatorijos inventorių ir išteklius. Sąmoningai ar nesąmoningai sulaužius ar kitaip sugadinus materialinį turtą – atlyginti padarytą žalą.

42.  Nerūkyti palatose, koridoriuose, balkonuose.

43. Nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių preparatų.

44.  Nevartoti savo atsivežtų elektrinių šildymo prietaisų.

45. Be gydančio ar budinčio gydytojo leidimo neišvykti ir sanatorijos.

46. Maitintis tik sanatorijos valgykloje.

47. Pacientas (klientas), norėdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą, išskyrus būtinosios pagalbos atvejus.

48. Laikytis nurodyto ir/ar sutarto paslaugų,  procedūrų ir kt. laiko.

49.  Asmeninėje spintelėje laikyti tik negendančius maisto produktus, vandenį, gaiviuosius gėrimus. Greitai gendančius maisto produktus privalu laikyti skyrių šaldytuvuose.

50. Sanatorijos palatose, paslaugų teikimo patalpose draudžiama fotografuoti, filmuoti šias patalpas, personalą, kitus pacientus (klientus). 

VII. PACIENTŲ (KLIENTŲ) LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

51. Lankyti pacientus (klientus) leidžiama lankyti nuo 1600 val. iki 2000 val. su sąlyga, kad lankytojai netrukdys procedūroms, paslaugoms, kitų pacientų (klientų) poilsiui.

52. Dėl paskelbtos epidemijos ar kitų situacijų, sanatorijos administracija turi teisę riboti ar visai uždrausti pacientų (klientų) lankymą.

53. Lankyti pacientus (klientus) epidemijos laikotarpiu, galima tik gavus gydytojo rašytinį leidimą.

54. Pasibaigus gydymo kursui, pacientai (klientai) išrašomi iki 12.00 val. Pirma atvykimo diena ir paskutinė išvykimo diena, skaičiuojamos kaip 1 (vienas) lovadienis. Baigus gydymo kursą išrašytieji pacientai (klientai) išvyksta savo, artimųjų žmonių ar visuomeniniu transportu.

55. Pacientai (klientai) gali būti išrašomi ir neišbuvus nustatyto gydymo laikotarpio:

- kai reabilitacijos tikslai pasiekti;

- kai pacientas (klientas)pageidauja;

- kai pacientas (klientas) pažeidžia šias vidaus tvarkos taisykles.

56. Pacientai (klientai) gali būti perkeliami į kitas sveikatos priežiūros įstaigas jei sveikatos būklė, gydytojo nuomone, reikalauja papildomo ištyrimo, gydymo. Toks paciento (kliento) perkėlimas suderinamas su atitinkama sveikatos priežiūros įstaiga, išrašomas motyvuotas gydytojo siuntimas. Apie perkėlimą informuojamas pacientas ir jo artimieji asmenys. Visai atvejais pacientui (klientui) išaiškinamas perkėlimo pagrįstumas. Pacientas (klientas) į kitą sveikatos priežiūros įstaigą perkeliamas greitosios medicinos pagalbos arba sanatorijos transportu.

VIII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTO (KLIENTO) SPRENDIMO TVARKA

57. Pacientas (klientas) įstatymų numatyta tvarka turi teisę pareikšti pretenziją žodžiu, raštu dėl jam teikiamų paslaugų. Pirmiausiai pretenzijos, žodiniai ar rašytiniai skundai turi būti paciento (kliento) ar paciento (kliento) atstovo, aptarti su gydančiu gydytoju ir/ar skyriaus vedėju ir/ar vyriausiąją slaugos administratore. Nepavykus išspręsti problemų pacientas (klientas) ar jų atstovas turi teisę kreiptis (žodžiu ar raštu) į sanatorijos administraciją.

58. Nagrinėjami tik tie skundai ir/ar rašytinės pretenzijos, kurie yra pasirašyti ir yra nurodyta vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta, teisingi duomenys telefoniniam, internetiniam ryšiui palaikyti.

59. Skundą, pretenziją pateikti gali pacientas (klientas) arba jo atstovas. Jeigu skundą/pretenziją pateikia paciento (kliento) atstovas, būtinai turi būti nurodomas atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, teisingi duomenys telefoniniam, internetiniam ryšiui palaikyti, paciento (kliento) atstovavimą liudijantis dokumentas ir paciento (kliento) duomenys, kurio vardu jis kreipiasi.

60. Kai skundas gaunamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

61. Neįskaitomi, nepasirašyti ar kitaip neatitinkantys šių taisyklių 55; 56 ; 57; 58 punktuose nurodytų reikalavimų, skundai/pretenzijos grąžinami pacientui (klientui) ar jų atstovui  nurodant grąžinimo priežastis ir toliau nenagrinėjami.

62. Pacientas (klientas) ar jų atstovas turi teisę pareikšti skundą /pretenziją ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužinojo, kad jo teisės buvo pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

63. Sanatorija gavusi rašytinį skundą/pretenziją turi jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui (klientui) ar jų atstovui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip 20 darbo dienų.

64. Į pacientų (klientų) ar jų atstovų skundus nagrinėjančias valstybines institucijas pacientas (klientas) ar jų atstovas turi teisę kreiptis tik kai lieka nepatenkinti skundo/pretenzijos nagrinėjimu sanatorijoje.

IX. INFORMACIJOS PACIENTUI (KLIENTUI) IR JO ARTIMIESIEMS APIE PACIENTO (KLIENTO) SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

65. Pacientas (klientas) turi teisę žinoti jį gydančių asmens sveikatos priežiūros specialistų vardus, pavardes, kvalifikaciją.

66. Pacientas (klientas) turi teisę gauti informaciją apie sanatorijos teikiamas paslaugas.

67. pacientas (klientas) turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, tyrimų rezultatus, ligos diagnozę, gydymo metodus, galimas rizikas, padarinius ir kt. Apie apsisprendimą turėti/neturėti tokią informaciją pacientas (klientas) patvirtina savo parašu medicininėje dokumentacijoje.

68. Informacija apie paciento (kliento) buvimą sanatorijoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir kt. yra konfidenciali ir suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą.

69. Be paciento (kliento) sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka, konfidenciali informacija gali būti teikiama valstybinėms institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą (klientą)prieš jo valią. Tokią informaciją, ir tik kreipiantis raštu, suteikia sanatorijos administracija. 

70. Kai pacientas (klientas) yra praradęs nuovoką, sąmonę ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento (kliento) atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams, pilnamečiams vaikams tik tiek, kiek tai būtina paciento (kliento) interesams apsaugoti. 

X. MEDICINOS DOKUMENTACIJOS IR KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI (KLIENTUI) AR KITIEMS FIZINIAMS ASMENIMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

71. Asmenys, institucijos teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka, turintys teisę gauti rašytine informaciją apie pacientą (klientą) (medicininių dokumentų kopijas), pateikia raštišką prašymą ir atitinkamą raštišką paciento (kliento) sutikimą. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas.

72. Pacientas (klientas), sanatorijai teikiantis prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo (nuorašų gavimo), privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas gaunamas paštu ar per kurjerį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento (kliento) atstovas kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

XI. ADMINISTRACIJOS, KITŲ PAGALBINIŲ TARNYBŲ DARBO LAIKAS

73. Sanatorijos administracijos darbo laikas:

* pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.00 – 17.00 val.; šeštadieniais, sekmadienis – nedarbo     dienos.

* Registratūros darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.00 – 19.00 val.; šeštadieniais, sekmadieniais nuo 8.00 – 17.00 val.

* Priėmimo skubiosios pagalbos postas – dirba visą parą.

XII. DARBŲ SAUGA

74. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų bei vadovautis LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, kitais teisės aktais susijusiais su darbų sauga, pareigybinių instrukcijų reikalavimais.

75. Darbuotojai gali pradėti darbą tik esant tvarkingiems ir atitinkantiems saugos reikalavimus įrenginiams, darbo priemonėms.

76. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių medžiagų.

77. Pacientai (klientai), pastebėję ugnį, dūmus, kuo greičiau privalo pranešti apie tai dirbančiam personalui, vadovautis evakuaciniais planais ir palikti patalpas.

78. Darbuotojai privalo turėti galiojančius darbo pažymėjimus.

79. Visi asmenys esantys sanatorijos pastatuose ir teritorijoje, privaloma vadovautis informacinių, įspėjamųjų, draudžiamųjų ir kitų ženklų reikalavimais. Sanatorijoje leidžiama naudoti tik sanatorijos televizorius, vandens šildymo įrenginius, elektrinius radiatorius. 

XIII. PACIENTO (KLIENTO) TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲ METALŲ, PINIGŲ, DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TVARKA

80. Pacientams (klientams) nerekomenduojama su savimi turėti didelių pinigų sumų, brangiųjų metalų dirbinių, papuošalų, kitų vertingų daiktų, juos neštis į procedūras, laikyti palatose, kambariuose.

81. Visais atvejais paciento (kliento) vertingi daiktai, pinigai ir kita, gali būti saugomi sanatorijos administracijoje (B. Sruogos g. 9, Birštonas) kasos seife. Tokiais atvejais sudaromas dviem egzemplioriais paliktų saugoti daiktų sąrašas, aprašas, pinigų sumos žodžiais. Vienas aprašo egzempliorius su pridavusiojo ir priėmusiojo darbuotojo vardu, pavarde ir parašais atiduodamas daiktų savininkui, antras aprašo egzempliorius paliekamas saugoti seife. Tiek priduodant saugoti daiktus (pinigus), tiek atiduodant – daiktų savininkas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Saugojamų daiktų pasiėmimas dalimis ar visų iš karto - patvirtinamas savininko ir kasos darbuotojo parašais bei įrašu „gavau, pretenzijų neturiu“ .

82. Paciento (kliento) sveikatos būklei pablogėjus taip, kad  jis tapo nekritiškas, nesąmoningas arba įvyko staigi mirtis – tuo metu dirbantis, iš ne mažiau kaip trijų asmenų personalas, turi teisę paimti saugojimui paciento (kliento) visus daiktus, rastus pinigus. Tuomet dviem egzemplioriais sudaromas visų daiktų ir pinigų sumos žodžiais aprašas, kuriame pasirašo aukščiau minėti personalo atstovai. Tokie daiktai saugojami adresu (B. Sruogos g. 6, Birštonas) reabilitacijos skyriaus procedūrinio kabineto seife. Grąžinami daiktai tik pacientui (klientui) arba jo atstovui, giminėms, pilnamečiams vaikams, pateikus asmens tapatybę, giminystę, atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir  pasirašius „gavau, pretenzijų neturiu“.

83. Už nepaliktus saugoti asmeninius vertingus daiktus, pinigus ir kita, sanatorijos administracija atsakomybės neprisiima, neatsako ir nekompensuoja.  

Sanatorijos vidaus tvarkos taisyklės: billionphotos 1209955 64x64

Darbo tarybos rinkimų komisijos posėdžio protokolas: billionphotos 1209956 64x64